.
Nasz salon.

cyfrowedomy.pl

pozycja

ul. Brzeźnicka 46B
42-200 Częstochowa

 
  Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
sobota

10:00 - 18:00
10:00 - 14:00

Regulamin promocji SONUS FABER Czas Na Awans
 • §1
  Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Promocji pod hasłem „SONUS FABER Czas Na Awans - 2023” (zwanej dalej „Akcją Promocyjną”) jest shop_company_name} zwana dalej „Organizatorem”.
 • §2
  Termin, miejsce i cel Akcji Promocyjnej
  1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w specjalistycznym sklepie stacjonarnym Organizatora będącego Dealerem Premium SONUS FABER.
  2. Czas trwania Akcji Promocyjnej w Sklepach stacjonarnych obejmuje okres od dnia 15 września do 15 listopada 2023 roku
  3. Celem Akcji promocyjnej jest sprzedaż wybranych urządzeń marki SONUS FABER z kolekcji: Sonetto, Olympica Nova, Heritage, Homage i Reference.
 • §3
  Uczestnicy Akcji promocyjnej
  1. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy i osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej, spełnią i zaakceptują zasady, o których mowa w §4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").
 • §4
  Zasady Akcji promocyjnej
  1. Akcja promocyjna dotyczy sprzedaży następujących, wyłącznie nowych produktów SONUS FABER: Sonetto I, Sonetto II, Sonetto III, Sonetto V, Sonetto VIII, Olympica Nova I, Olympica Nova II, Olympica Nova III, Olympica Nova V, GMinima Amator, Electa Amator (z podtawami), Maxima Amator, Guarneri G5 (z podstawami), Serafino G3, Amati G5, Stradivari G2, Il Cremonese, IL Cremonese Xtreme, Lilium, Aida, zwanych dalej „Produktami promocyjnymi”.
  2. Zasady działania promocji:
   a. Uczestnik, w czasie trwania Akcji promocyjnej dokonuje zakupu wybranego przez siebie produktu promocyjnego w Sklepie Organizatora
   b. Uczestnik oddaje w rozliczeniu parę swoich aktualnych, ale sprawnych i nieuszkodzonych kolumn głośnikowych dowolnej marki oraz udostępnia sprzedawcy rachunek lub fakturę ich oryginalnego zakupu
   c. Uczestnik otrzymuje rabat na zakup nowego produktu promocyjnego w wysokości 100% kwoty brutto zapłaconej za oddawane w rozliczeniu kolumny głośnikowe pod warunkiem, że cena zakupionych nowych kolumn głośnikowych SONUS FABER, będących produktami promocyjnymi, jest minimum 2,5 (słownie: dwa i pół) razy wyższa niż udokumentowana cena kolumn głośnikowych będących przedmiotem rozliczenia.
   d. Rachunek lub faktura jest jedynym uznawanym dokumentem poświadczającym zapłaconą cenę za kolumny głośnikowe oddawane przez Uczestnika w rozliczeniu i jego przedstawienie jest wymogiem koniecznym do udziału w promocji.
   e. Oddanie kolumn głośnikowych w rozliczeniu jest równoznaczne z przeniesieniem praw własności na rzecz Organizatora co Uczestnik potwierdza pisemnie Organizatorowi na podstawie odrębnego dokumentu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do uznania pary głośników Uczestnika (klienta) za niekwalifikującą się do wymiany w ramach niniejszej Akcji promocyjnej.
  4. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech towarów objętych Akcją promocyjną.
  5. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości udzielanego rabatu.
  6. Rabat jest jednorazowy tzn., że przysługuje wyłącznie jeden raz i jedynie w czasie trwania Akcji promocyjnej oraz Rabat nie może być przyznany na zakup produktów po zakończeniu Akcji promocyjnej.
  7. Lista Dealerów i ich sklepów biorących udział w Akcji promocyjnej jest dostępna na stronie internetowej Akcji pod adresem strony internetowej dystrybutora marki SONUS FABER
  8. Informacje na temat każdego produktu można znaleźć na stronach internetowych:
   a. producenta: https://www.sonusfaber.com/
   b. Wyłącznego dystrybutora: HORN DISTRIBUTION S.A.
   c. Dealera biorącego udział w Akcji promocyjnej.
  9. Pytania dotyczące tej Akcji promocyjnej powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora (Dealera) w niej uczestniczącego.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji promocyjnej w dowolnym czasie nawet bez dotrzymywania terminów, w całości lub w części lub w celu modyfikacji kursów walut.
 • §5
  Odpowiedzialność
  1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do ceny produktu uwzględniającej Rabat (tj. obowiązującej w trakcie Akcji promocyjnej), którego to produktu roszczenie dotyczy.
  2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów prawa.
 • §6
  Reklamacje i wymiana towarów
  1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 dni od jej zakończenia u Organizatora (Dealera) z tematem wiadomości „SONUS FABER – Czas Na Awans - 2023” Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej składane w formie pisemnej w Sklepie Organizatora powinny zawierać dopisek „SONUS FABER – Czas Na Awans - 2023” oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres zamieszkania, adres e-mail (jeżeli Uczestnik posiada), kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.
  2. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §6 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, ani również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
 • §7
  Reklamacje dotyczące towarów i usług.
  1. Reklamacje dotyczące towarów (produktów) lub usług mogą być składane w Sklepie Organizatora.
  2. Organizator (Dealer) wprowadza dla Uczestnika możliwość wymiany lub zwrotu Produktów promocyjnych zgodnie z zasadami wymiany towaru dostępnych w sklepie Organizatora.
  3. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827).
  4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów ustawy.
 • §8
  Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży, zawarcia umowy o świadczenie usług oraz w przypadku reklamacji towaru lub usługi jak również celach archiwalnych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej.
 • §9
  §9 Postanowienia końcowe
  1. Regulamin Akcji promocyjnej „SONUS FABER – Czas Na Awans - 2023” dostępny jest w sklepach Organizatora lub na stronie internetowej Organizatora.
  2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
  3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
  4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Organizatora.
  5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
  6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży.
  7. Regulamin obowiązuje od dnia 15 września 2023 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl